MTÜ Maagilised Loodushinged Põhikiri

I Üldsätted

1. Mittetulundusühing Maagilised Loodushinged (edaspidi selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides

2. Seltsi aadress on Juhan Smuuli 3-61, Kuressaare 93817, Saare maakond, Eesti.

3. Seltsi eesmärgiks on ökoloogilise ja loodust säästva mõtteviisi,-elustiili ja -ettevõtluse uurimine ja selle tutvustamine ning propageerimine Eestis.

4.
 Samuti on seltsi eesmärgiks terviseedendus, tervise hoidmine, taastamine, haiguste ennetamine, tervislike eluviiside edendamine, inimeste teadlikkuse tõstmine looduslike kosmeetikatoodete valmistamise ja kasutamise kohta, ravimtaimede kasvatamine ja tutvustamine, propageerimine, pärimuskultuuri uurimine, tutvustamine, teavitamine ja levitamine, käsitöö propageerimine, naiste ja meestevõrdõiguslikkuse tagamine, koolitamine ja esindamine.

5. Oma eesmärkide saavutamiseks korraldab selts koosolekuid, õppepäevi, infotunde, seminare, konverentse, loenguid, majutust, kultuurilist meelelahutust, seiklusmatku, loodusmatku, õppeekskursioone, õpitubasid(workshope), lühiajalisi kursuseid, laagreid ja muid üritusi; koostab infomaterjale, voldikuid, brošüüre, postkaarte, kalendreid, raamatuid, nõustab inimesi Eesti Vabariigi seadustest lähtuvalt. Teeb koostööd samasihiliste organisatsioonidega nii kodu kui välismaal. Tegeleb loodus-ja pärandkultuuri samuti toodete fotograafiaga. Aitab kaasa pärimuskultuuri ja terviseedenduse alase tegevuse huvigruppide tekkele, arengule ja koostööle.

II Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning väljaastumise tingimused ja kord

2.1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust

2.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus

2.3. Seltsi st väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

2.4. Seltsi liikme võib organisatsioonist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Seltsi üldkoosolekul.

2.5. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on kõik juhatuse liikmed.

2.6. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval üldkoosolekul.

III. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Seltsi liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega Seltsi üldkoosolekul
b) olla valitud Seltsi juhtorganite liikmeks;
c) saada Seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ettevõtte tegevuse kohta

3.2. Seltsi liige on kohustatud:
a) järgima Seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja juhtorganite otsuseid;
b) teatama Seltsi juhatusele Seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed.

IV. Üldkoosolek

4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel iga Seltsi liikmel on üks hääl.

4.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine
b) eesmärgi muutmine
c) juhatuse liikmete määramine
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine
e) Seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks
f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse

4.3. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui Seltsi huvid seda nõuavad

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Seltsi juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud üle poole seltsi liikmetest.

4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest.

V. Juhatus

5.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 2 liiget
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 10 aastaks.
5.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

VI. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

7.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud
7.3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.