Kvaliteedi Alused

 

Mina Heler Põld kinnitan 16.03.2020 (digiallkirjastatud) Saare Kunksmooride Kooli(edaspidi Kooli) õppekorralduse alused ja tegevuse kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

Kool on täiskasvanute täiendkoolituse asustus. Kool korraldab täienduskoolitust loodustoodete ja looduskosmeetika valmistamise valdkonnas. Kooli asukoht on Eesti Vabariik, Saaremaa. Kooli asjaajamiskeel ja õppekeel on eesti keel. Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest.

2. Struktuur

Koolil on õppeosakond, mis korraldab kooli tegevust ja vastutab oma pädevuse piires õppetegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

3. Õppekorralduse alused on kehtestanud täienduskoolituse asutuse pidaja (MTÜ Maagilised Looushinged) Õppekorralduse aluseks on esitatud majandustegevuse teade ja õppekavad. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud: õppe eesmärgid ja õppeaja kestus; õpingute alustamise tingimused; õppekava nimetus õppekeel, õppekava maht õppekava seotus kutsestandardiga ja õpperühm õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate koolitajate nimedega; õpingute lõpetamise nõuded; õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused; õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide, vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud. Õppetööd viiakse läbi koolituste, õpitubade vormis.

4.Õpilase kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise kord.

Õpilane võetakse kooli vastu sooviavalduse alusel. Sisseastumise eeldused Õpilase huvi looduskosmeetika ja loodustoodete valmistamise vastu.  Sooviavaldus palume saata e-posti aadressil  helerpold@gmail.com  Õpilast teavitatakse  e-posti teel ning väljastatakse arve, mis tuleb tasuda, et kindlustada koht grupis.

Õpilane arvatakse koolist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õpilase ja kooli vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel.

Kooli lõpetamist tõendab kooli tunnistus. Õpilane peab täitma õppekavva täies mahus ja maksma kogu õppemaksu.

Õppemaksu tasumine Õppemaks tasutakse korraga täies ulatuses. Maksmine toimub õpilasele esitatud arve alusel.  Makse peab olema teostatud enne koolituse algust. 

5.Õpilaste õigused ja kohustused

Õpilasel on õigus: valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus; nõuda heatasemelist haridust; saada teavet kooli õppekorralduse, õppekava.   Õpilane on kohustatud: Jälgima kooli tegevust reguleerivaid õigusakte. 

6.Õppemaksu kehtestamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust. Erandkorras võib õpilase vabastada õppemaksust, juhul kui õpilase õppemaks arvestatakse tasa tema poolt osutatud teenuse määras. Selleks esitab õpilane kooli pidajale vastava avalduse. Õppemaksu soodustusi ja õppetoetusi kool ei anna

7.Õppemakse tagastamise tingimused ja kord

Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele analoogsele koolitusele. Juhul kui õpilane loobub õpingutest, kuid ei ole sellest 2 nädalat ette teatanud ja talle on arve eesoleva kursuse eest juba väljastatud, õppetasu ei tagastata. Juhul kui koolitust ei toimu, tagastatakse makstud õppetasu õpilasele.

Õppetöö korraldus:

1. Looduskosmeetika õpituba (seebi ja kehakoorija valmistamine) Õppemaht on 4ah (45 minutit on 1 ah) sellest teooriaõpet 2ak h ja praktikat 2ak h. Lisaks korraldab kool teisi sarnaseid täienduskursusi, millel on õpilastel võimalik soovi korral osaleda.

2. Looduskosmeetika õpituba (näokreemi ning deodorandi valmistamine) Õppemaht on 3 ah (45 minutit on 1 ah), 1 õppepäev.

3. Looduskosmeetika koolitus (huulepalsami ja vannisoola valmistamine)

Õppemaht on 2,5ah, praktiline töö.

4. Loodustoodete õpituba (unenäopüüdja ja kadaka/pihlaka käevõru valmistamine)

Õppemaht on 4 ah

5. LOODUSTOODETE VALMISTAMISE KURSUS Õppemaht on 24 ah, 1 nädala jooksul,  6ah x 4 päeva

8.  Kooli tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolituse õppekavad vastavad antud õppekava teemale, annavad õpilasele võimaluse harida ennast vastavas valdkonnas. Üks kord aastas vaadatakse õppekavad üle ja vajadusel tehakse muudatused.

Vajadusel teeme muudatusi õpilastelt ja õpetajatelt saadud tagasiside põhjal Täiskasvanute koolitaja Täiskasvanute koolitaja on spetsialist, kes sihipäraselt loodud õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust. Täienduskoolituse läbiviimiseks tagab täienduskoolitusasutuse pidaja õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajaliku arvu õppekavas kirjeldatud kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemusega koolitajate olemasolu.

Õpikeskkonna kvaliteet Korraldame koolitusi ruumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele, on kaasaegsed ja varustatud kaasaegse tehnikaga.

Tagasiside kogumise kord: Tagasisidet kogutakse peale koolituse lõppu ankeedi vormis. Ankeetide põhjal analüüsitakse kooli õppetöö ja õppejõudude tegevust ning koostatakse vastavasisuline aruanne. Ankeedil sisaldub tagasiside nii koolituse kvaliteedi kui õppejõudude tegevuse kohta. Uute õppekavade loomisel võetakse õpilaste tagasiside ankeetide avaldusi arvesse ja täiendatakse olemasolevaid

9.  Kooli tegevuse lõpetamise kord Pidaja on kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras kooli tegevuse lõpetamise, kui: pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus; pidaja on võtnud vastu otsuse, et kooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks,  lõpetamine on seadusega ette nähtud. Kooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele, töötajatele vähemalt 4 kuud ette